Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายปกครอง

คู่มือประชาชนของสำนักงานเขตปทุมวัน จัดทำตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยจัดแบ่งกระบวนงานตามความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย
 
     * การสอบสวนรับรองผู้ประสบสาธารณภัย
     * ทะเบียนนิติกรรม
     * ทะเบียนศาลเจ้า
     * การจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด
     * การเลิกทะเบียนพาณิชยกิจ
     * การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์
     * การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่
     * การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
     * การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
     * การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
     * การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
     * การเลิกมูลนิธิ
     * การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ
     * การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ
     * การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
     * การเลิกสมาคม
     * การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม
     * การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม
     * การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม
     * การสละมรดก
     * การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก
     * การตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก
     * การทำพินัยกรรมด้วยวาจา
     * การทำพินัยกรรมแบบเอกสารลับ
     * การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
     * การสอบสวนรับรอง