Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ 2563
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อที่ ข้อมูล รายละเอียด
O1 โครงสร้างหน่วยงาน คลิกที่นี่
O2 ข้อมูลผู้บริหาร คลิกที่นี่
O3 อำนาจหน้าที่ คลิกที่นี่      ประกาศราชกิจจาฯ
O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน คลิกที่นี่
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน คลิกที่นี่
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อที่ ข้อมูล รายละเอียด​
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อที่ ข้อมูล รายละเอียด
O8 Q&A คลิกที่นี่
O9 Social Network คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน
แผนดำเนินการ
ข้อที่ ข้อมูล รายละเอียด
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี คลิกที่นี่
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน คลิกที่นี่
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คลิกที่นี่

การปฏิบัติงาน
ข้อที่ ข้อมูล รายละเอียด
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่

การให้บริการ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ)
ข้อที่ ข้อมูล รายละเอียด​
O14 มาตรฐานการให้บริการ คลิกที่นี่
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ คลิกที่นี่
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ คลิกที่นี่
O17 E-Service คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อที่ ข้อมูล รายละเอียด
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน คลิกที่นี่
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อที่ ข้อมูล รายละเอียด
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน คลิกที่นี่
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี คลิกที่นี่
 
ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อที่ ข้อมูล รายละเอียด​
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี
คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อที่ ข้อมูล รายละเอียด​
O29 แนวการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต คลิกที่นี่
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อที่ ข้อมูล รายละเอียด​
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อย 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อที่ ข้อมูล รายละเอียด​
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร คลิกที่นี่
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คลิกที่นี่

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อที่ ข้อมูล รายละเอียด​
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต คลิกที่นี่

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อที่ ข้อมูล รายละเอียด​
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (แผนวัฒนธรรม)คลิกที่นี่   ข่าวกิจกรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อที่ ข้อมูล รายละเอียด​
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
คลิกที่นี่
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อที่ ข้อมูล รายละเอียด​
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ คลิกที่นี่
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม คลิกที่นี่
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกที่นี่
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน คลิกที่นี่
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม คลิกที่นี่
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ คลิกที่นี่
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสานักงานเขตกรุงเทพมหานคร (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563​  ดาวน์โหลด