Main Menu
BANGKOK PORTAL


เปิดเผยราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้ออาหารเสริม(นา) ชนิด ยู เอช ที ปีการศึกษา 2562