Main Menu
BANGKOK PORTAL


เปิดเผยราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อวัสดุผลิตสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านขุนประเทศ)
ดาวน์โหลดราคากลาง คลิ๊กที่นี่