Main Menu
BANGKOK PORTAL


เปิดเผยราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การข้างเหมาตัดเย็บชุดพละ ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านขุนประเทศ