Main Menu
BANGKOK PORTAL


เปิดเผยราคากลาง

ประกาศราคากลางในการจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)สำหรับนักเรียนในโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563)