Main Menu
BANGKOK PORTAL


เปิดเผยราคากลาง

ประกาศราคากลางในการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (สัปดาห์ที่ 8)