Main Menu
BANGKOK PORTAL


เปิดเผยราคากลาง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562)