Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฝ่ายพัฒนาชุมชน

แบบฟอร์ม/คำร้องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ลำดับที่ รายการ จำนวน
1. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2 หน้า (312 KB)
2. แบบแสดงความจำนงรับเงินเบี้ยความพิการ 2 หน้า (286 KB)
3. หนังสือมอบอำนาจขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1 หน้า (555 KB)
4. หนังสือมอบอำนาจขึ้นทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ 1 หน้า (490 KB)
5. แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง (กรณีเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิการรับเงิน) 2 หน้า (277 KB)
6. ใบมอบฉันทะ (ผู้สูงอายุ) 2 หน้า (206 KB)
7. ใบมอบฉันทะ (รับเบี้ยความพิการ) 2 หน้า (216 KB)
8. คำร้องขออนุญาตเพื่อรับการสงเคราะห์ต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ทุนการศึกษา 1 หน้า (484 KB)
9. แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (สทส.01) 1 หน้า (772 KB)
10. ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากการประชุมคณะกรรมการชุมชน 1 หน้า (533 KB)
11. หนังสือมอบหมายให้กรรมการชุมชนประชุมแทนในการประชุมกรรมการชุมชน 1 หน้า (229 KB)