Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ดาวน์โหลดฝ่ายสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ รายการ จำนวน
1. คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.1) 4 หน้า (82KB)
2. คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.3) 2 หน้า (84KB)
3. คำขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักร ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.4) 2 หน้า (100KB)
4. คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.6) 2 หน้า (85KB)
5. คำขอโอนการดำเนินกิจการ (อภ.8) 2 หน้า (86KB)
6. คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการ ( อภ.9) 1 หน้า (85KB)
7. คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  (ฆ.ษ.1) 2 หน้า (74KB)
8. เรื่องราวขอรับใบอนุญาตใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน (ต.อ.4) 1 หน้า (47KB)
9. คำร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (ส.ฌ.1) 1 หน้า (50KB)
10. คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (สณ.1) 1 หน้า (70KB)
11. คำขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (สณ.5) 1 หน้า (65KB)
12. คำขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (สณ.6) 1 หน้า (64KB)
13. คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (สณ.8) 1 หน้า (62KB)
14. คำขอเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทสินค้าหรือลักษณะวิธีการจำหน่าย หรือสถานที่จัดวางสินค้าหรือผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (สณ.9) 1 หน้า (65KB)
15. คำขอรับใบแทนบัตรประจำตัวผู้รับใบอนุญาตหรือบัตรประจำตัวจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (สณ.10) 1 หน้า (69KB)
16. ใบรับรองแพทย์ (สณ.11) 1 หน้า (62KB)
17. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ 1 หน้า (44KB)
18. คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (สอ.1) 2 หน้า (75KB)
19. คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (สอ.5) 2 หน้า (73KB)
20. คำขอรับใบแทนหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (สอ.8) 2 หน้า (84KB)
21. คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (สอ.10) 2 หน้า (87KB)
22. คำขอโอนการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (สอ.11) 2 หน้า (90KB)
23. คำขอแก้ไขรายการใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (สอ.12) 2 หน้า (90KB