Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายการศึกษา

ดาวน์โหลดฝ่ายการศึกษา

แบบฟอร์มต่างๆ ท่านสามารถ download หรือ อ่านได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader
ถ้าไม่มีสามารถ download โปรแกรมได้ที่นี่ 

แบบแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน
 
•แบบขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ก.ท.ม.
 
•แบบหนังสือมอบอำนาจทั่วไป