Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายรายได้

Download แบบฟอร์มของฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตหนองแขม
(ต้องเปิดดูได้ด้วยโปรแกรม Acrobat reader) ดาวน์โหลดได้ที่. Adobe Acrobat Reader 7.0.10 (หรือรุ่นใหม่กว่า) หรือ Adobe Acrobat Reader 9.0
คำอธิบายช่องทางการชำระภาษี
download แบบฟอร์มภาษีโรงเรือนและที่ดิน
download แบบฟอร์มภาษีป้าย
download แบบฟอร์มภาษีบำรุงท้องที่
download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ.

 
มีเพิ่มเติมแบบฟอร์มอีก (อาจซ้ำกับข้างต้น)
แบบฟอร์ม/คำร้องที่เกี่ยวข้องกับการชำระภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย

ลำดับที่ รายการ จำนวน
1. คำร้องขอชำระภาษีค้าง 2 หน้า (50.1 KB)
2. แบบแสดงรายการขอลดเนื้อที่ดินการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.8) 2 หน้า (57.3 KB)
3. หนังสือขอผ่อนชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3 งวด ตามกฎกระทรวง 1 หน้า (42.8 KB)
4. แบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภ.บ.ท. 5 2 หน้า (50.3 KB)
5. แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภ.ร.ด. 2 4 หน้า (107 KB)
6. แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.ป.1 2 หน้า (46 KB)
7. หนังสือมอบอำนาจ 1 หน้า (40.9 KB)