Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายปกครอง

แบบฟอร์ม/คำร้องทั่วไป ของฝ่ายปกครอง
 
ลำดับที่ รายการ จำนวน
1 คำร้องขออนุญาตการต่าง ๆ 2 หน้า (680 KB) 
2 หนังสือมอบหมายให้ดำเนินการแทนด้านงานทะเบียน 1 หน้า (206 KB) 
3 หนังสือมอบอำนาจทั่วไป 1 หน้า (198 KB) 
4 หนังสือมอบอำนาจเพื่อการทะเบียนพาณิชย์ 1 หน้า (434 KB) 
5 คำขออนุญาตด้านทะเบียนพาณิชย์ 2 หน้า (1,034 KB)
6 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (ใช้ในการทะเบียนพาณิชย์ กรณีที่มิใช่เจ้าของบ้าน)  1 หน้า (413 KB) 
7 หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  2 หน้า (93 KB) 


แบบฟอร์มเพิ่มเติมจากเดิม (เกี่ยวกับฟอร์มขอตั้งมูลนิธิ หรือสมาคม)
 
 
  ทะเบียนพาณิชย์  
05/03/58
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์
05/03/58
หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ
05/03/58
หนังสือมอบอำนาจ
  มูลนิธิ  
05/03/58
คำขอจดทะเบียนมูลนิธิ (มน.1)
05/03/58
คำขอจดทะเบียนแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ /
คำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ (มน.2)
05/03/58
บันทึกคำให้การของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ
  สมาคม  
05/03/58
คำขอจดทะเบียนสมาคม (ส.ค.1)
05/03/58
คำขอจดทะเบียนการแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม (ส.ค.2)
05/03/58
คำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม (ส.ค.3)
05/03/58
บันทึกคำให้การของบุคคลผู้ที่จะเป็นกรรมการของสมาคม