Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการของกลุ่มงานทะเบียนราษฎร กลุ่มงานบัตรประจำตัวประชาชน และกลุ่มงานทะเบียนทั่วไป ณ วันที่ 1-30 เมษายน 2559 [04-05-2016]