Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถิติการให้บริการ

สถิติการจัดเก็บภาษีทั้งสามประเภทของฝ่ายรายได้สำนักงานเขตหนองแขม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ - ๓๑ ธ.ค.๕๙)