Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถิติการให้บริการ

สถิติการจัดเก็บภาษีทั้งสามประเภทของฝ่ายรายได้สำนักงานเขตหนองแขม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ถึง ณ ๓๑ ต.ค.๕๙)