Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถิติการให้บริการ

สถิติการจัดเก็บภาษีทั้งสามประเภทของฝ่ายรายได้สำนักงานเขตหนองแขมปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙