Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการ ต.ค.61- มี.ค. 62
จำนวนผู้รับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด(BFC)
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 (รอบ 6 เดือน)
ลำดับ ฝ่าย จำนวน(ราย)
1 ปกครอง 427
2 ทะเบียน 23,569
3 เทศกิจ 444
4 การคลัง 3,196
5 การศึกษา 4
6 โยธา 196
7 รายได้ 520
8 พัฒนาชุมชนฯ 21
9 รักษาความสะอาดฯ 300
10 สิ่งแวดล้อมฯ 620
  รวม 29,297