Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองราษฎร์เจริญสุข จากคลองมหาศรถึงคลองทวีวัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม