Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูก จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)