Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดอุดมรังสี จำนวน 2,378 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม