Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศสำนักทะเบียน

การเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ราย
1. นางซู่ยูน เหอ
2. เด็กหญิงคัทรีน กรรณิการ์ วีส
3. นางสาวเอเซอร์ สวย โกลเวอร์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม