Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประชาสัมพันธ์ฝ่ายโยธา

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายโยธา เดือน มีนาคม 2558
(update 1/3/58)


(update 2/3/58)


(update 2/3/58)


(update 2/3/58)


(update 3/3/58)


(update 4/3/58)


(update 8/3/58)
ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาประจำเดือนมีนาคม 2558


(update 10/3/58)


(update 12/3/58)


(update 12/3/58)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธากลุ่มงานระบายน้ำได้ลอกท่อซอยเพชรเกษม 79


(update 17/3/58
เจ้าหน้าที่ระบายน้ำได้ใช้รถตักหน้าขุดหลัง ตักผักตบชวาในคลองแสงศิริ)


(update 22/3/58)
หัวหน้าฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพื้นที่เก็บผักตบชวาในคลองแสงศิริ