Main Menu
BANGKOK PORTAL


ภาพกิจกรรม

เขตหนองแขม-รณรงค์การล้างมือ ในวันล้างมือโลก
     นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม รณรงค์การล้างมือ ในวันล้างมือโลก (Globat Hand Washing )
ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเอ็กตร้า สาขาหนองแขม เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการด้านอาหารและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมืออย่างถูกวิธี เป็นการส่งเสริมการมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดีสามารถลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่ผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร