Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์

กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
***ประชาสัมพันธ์​***
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
ให้ใช้บังคับสำหรับป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป