Main Menu
BANGKOK PORTAL


รายงานการติดตามงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายงานประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม  

รายงานผลการใช้จ่ายงานประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ตามรายไตรมาส

1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562   

1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563