Main Menu
BANGKOK PORTAL


มาตรฐานการให้บริการ

คู่มือประชาชน

 
ฝ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร
1. ฝ่ายปกครอง
1.1 การเลิกทะเบียนพาณิชยกิจ
1.2 การเลิกมูลนิธิ
1.3 การเลิกสมาคม
1.4 การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
1.5 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์
1.6 การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ
1.7 การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม
1.8 การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
1.9 การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม
1.10 การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ
1.11 การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
1.12 การจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด
1.13 การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
1.14 การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม
1.15 การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
1.16 การจดทะเบียนนิติกรรม
1.17 การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่
1.18  การตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก
1.19 การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก
1.20 การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
1.21 การทำพินัยกรรมแบบเอกสารลับ
1.22 การทำพินัยกรรมด้วยวาจา
1.23 การสละมรดก
1.24 การสอบสวนรับรอง
1.25 การสอบสวนรับรองผู้ประสบสาธารณภัย
1.26 ทะเบียนศาลเจ้า

 
ดาวน์โหลด
2. ฝ่ายทะเบียน
2.1 การเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
2.2 การเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
2.3 การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง (กรณีใช้ราชทินนานามตนเป็นชื่อตัวหรือชื่อรอง)
2.4 การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง
2.5 การเปลี่ยนชื่อสกุลเมื่อการสมรสสิ้นสุดลง
2.6 การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการร่วมใช้ชื่อสกุล
2.7 การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส กรณีคู่สมรสประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือขอกลับใช้ชื่อสกุลเดิมของตน
2.8

 
ดาวน์โหลด
3. ฝ่ายโยธา ดาวน์โหลด
4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดาวน์โหลด
5. ฝ่ายรายได้ ดาวน์โหลด
6. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

6.1 การให้บริการเก็บเศษวัสดุ กิ่งไม้ ใบไม้
6.2 การให้บริการตัดและขุดต้นไม้
6.3 การขอใช้สถานที่ หรือสวนสาธารณะ
6.4 การบริการเก็บมูลฝอยทั่วไปในบ้านพักอาศัย สถานบริการการสาธารณสุข ตลาด อาคารสูง และสถานที่ราชการ
6.5 การบริการกวาดล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องจักรกล
6.6 การบริการขนเศษวัสดุด้วยเครื่องจักรกล
6.7 การบริการตั้งวางถังรองรับมูลฝอยเป็นครั้งคราว
6.8 การบริการสูบสิ่งปฏิกูล
6.9 การบริการสูบสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน
6.10 การอนุญาตขุดล้อมย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อเปิดทางเข้าออกอาคารและสถานที่
6.11 การออกหนังสือรับรองการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและหรือสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปใช้ประกอบเรื่องราวต่างๆ

ดาวน์โหลด
7. ฝ่ายการศึกษา

7.1 การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร
7.2 การขอคัดสำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียนหรือหลักฐานการสำเร็จการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
7.3 การรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ

ดาวน์โหลด
8. ฝ่ายการคลัง
8.1 การจ่ายเงินของกรุงเทพมหานคร
8.2 การรับเงินของกรุงเทพมหานคร

 
ดาวน์โหลด
9. ฝ่ายเทศกิจ
9.1 การขออนุญาตนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร
9.2 การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
9.3 การออกหนังสืออนุญาตให้ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆในที่สาธาณะ
9.4 การออกหนังสืออนุญาตให้นำขบวนสัตว์หรือฝูงสัตว์ หรือจูงสัตวืไปตามถนน

 

 


 


 
ดาวน์โหลด
10. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
10.1 การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ
10.2 การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
10.3 การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

 
ดาวน์โหลด