Main Menu
BANGKOK PORTAL


เกี่ยวกับโรงเรียนเขตหนองเเขม


*** ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 2 เมษายน 2562 ***
ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตหนองแขม

นายคนิษฐ  มีรักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดอุดมรังสี
โรงเรียนวัดอุดมรังสี
ที่ตั้ง 28/1 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 
โทร. 0 2421 0220

นายภิรมย์ศักดิ์  กิจพัฒนาสมบัติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดหนองแขม
โรงเรียนวัดหนองแขม
ที่ตั้ง 66 หมู่ 8 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ 
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพ ฯ
โทร. 0 2429 3714

ว่าที่พันตรีจำเริญ  จันทร์เพ็ญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล
โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล
ที่ตั้ง 189 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ
โทร. 0 2429 3655

นายปิยพงษ์  ภิรมย์ไชย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์
โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์
ที่ตั้ง 16/1 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 7 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพ ฯ
โทร. 0 2421 3821

นางวราภรณ์  พุทธวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนประชาบำรุง
โรงเรียนประชาบำรุง
ที่ตั้ง 10 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองภาษ๊เจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ
โทร 0 2421 0168

นางพรทิพย์  มาศรีนวล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านขุนประเทศ
โรงเรียนบ้านขุนประเทศ
ที่ตั้ง 20 หมู่ 3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ
โทร. 0 2421 0075