Main Menu
BANGKOK PORTAL


เบอร์โทรศัพท์ ที่ตั้งเขต รถประจำทาง

ปรับปรุงข้อมูล 2 เมษายน 2562
ชื่อหน่วยงาน                         
สำนักงานเขตหนองแขม
เลขที่อาคาร                           555 แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม กทม. 10160
โทรศัพท์ส่วนกลาง                0 2421 0939
รถประจำทางที่ผ่าน               84 ,80 ,80ก ,81 ,123 ,189 ,ปอ.157,ปอ.547
 
ตำแหน่ง / ชื่อสกุล
 
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทำงาน บ้านพัก
ภายนอก ภายใน มือถือ โทรสาร
ผู้อำนวยการเขต
นายสุธน  สุวรรณภานนท์
0-2421-0937 7300   0-2421-0937 -
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
นางราตรี  ธนสมบัติกุล
0-2421-0343 7304   - -
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
นายโครงการ  เจียมจีรกุล
0-2421-0938 7302   - -
ฝ่ายปกครอง
นางนันทิกร  เกตุเลขา
0-2421-0939 7306-9   0 2421-3820 -
ฝ่ายทะเบียน
นายชิโนภาค  กลีบบัว
0-2421 1535 7310-12   0-2421-1535 -
ฝ่ายเทศกิจ
นายเกรียงไกร  ลิมเรืองรอง
0-2421-0840 7331-32   0-2421-6400 -
ฝ่ายการคลัง
นางสาวนงคลักษณ์  โคเต็ม
0-2421-1989 7328-30   0-2444-2411
-

 
ฝ่ายการศึกษา
นางสุมาลย์  อารยะทรงศักดิ์
0-2421-0504 7326-27   0-2421-0504 -
ฝ่ายโยธา
นายกฤษวัชร์  ศรีสุวรรณ
0-2444-0816 7315-16   0-2421-1411 -
ฝ่ายรายได้
นางสาวกฤษณา  บุญเส็ง
0-2444-0505 7320-22   0-2421-3991 -
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
นายประยูร  วงค์พุทธคำ
0-2421-3804 7335-37   0-2421-4816 -
ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ
นางสาวสุภาวัลย์  เกิดบัวเพชร
0-2421-1405 7323-25   0-2444-2412 -
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
นายยุทธนา  ศรีแย้มวงษ์
0-2421-8386 7317-19   0-2421-8386 -
สัสดีเขต
พันโทไชยา  ผูกพันธุ์
0-2421-0939 7338   0-2808-8836 -
           
ศูนย์รับร้องทุกข์  0-2421-0939 7309   - -
ศูนย์ อปพร.  0-2421-0939 7339   - -
 
8. โรงเรียนในสังกัด          
   1.  รร.วัดหนองแขม 0-2429-3714 -   - -
   2.  รร.วัดอุดมรังสี 0-2421-0220 -   - -
   3.  รร.บ้านขุนประเทศ 0-2421-0075 -   - -
   4.  รร.มนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ 0-2421-3821 -   - -
   5.  รร.ประชาบำรุง 0-2421-0168 -   - -
   6.  รร.วัดศรีนวลธรรมวิมล 0-2429-3655 -   - -
   9.โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.   (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) 0-2429-3573 -   - -