Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถานที่ท่องเที่ยว

หนองน้ำแห่งความอุดมของท้องสวน  
ทวนเส้นทางเสด็จประพาสตามท้องน้ำ   
ความแบ่งบานของกล้วยไม้ในท้องถิ่น 

   

ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตหนองแขม
 
ที่ตั้ง 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม ตั้งอยู่ภายในวัดศรีนวลธรรมวิมล ซอยเพชรเกษม 81 เขตหนองแขม

การเดินทาง 

สามารถเดินทางไปถึงวัดศรีนวลธรรมวิมลด้วยรถประจำทางสาย 80 

ภายในพิพิธภัณฑ์ 

 

 
พิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตหนองแขม เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวอันมีคุณค่าในท้องถิ่น ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา ตลอดจนของดีและแหล่งท่องเที่ยวในเขตหนองแขม เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญของชุมชนและผู้สนใจจากภายนอก ผ่านทางวัตถุจัดแสดงและชุดนิทรรศการที่สวยงาม ทันสมัยกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมอันร่มรื่นของวัดศรีนวลธรรมวิมล ซึ่งเป็นศูนย์กลางสอนศิลปะการต่อสู้ของไทยด้วย 

การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ 

•ภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 

•ข้อมูลเบื้องต้น เขตหนองแขม

•พัฒนาการของเขตหนองแขม (การขุดคลอง การตั้งอำภอ และเส้นทางเสด็จประพาส)

•วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวหนองแขมริมคลองภาษีเจริญ

•วิถีการคมนาคมในคลองภาษีเจริญและเส้นทางคลองอื่นๆ ที่สำคัญ 

•อาชีพดั้งเดิมของชาวหนองแขม

•การละเล่นของชาวหนองแขม

•หนองแขมกับความเปลี่ยนแปลง 

•สถานที่สำคัญ, บุคคลสำคัญ, และของดีเขต 

•แผนที่แสดงเส้นทางท่องเที่ยว 


มุมเด่นในพิพิธภัณฑ์ 


 
วิถีชีวิตชาวหนองแขมริมคลองภาษีเจริญ 


ชุมชนริมคลองภาษีเจริญ ประกอบไปด้วยตลอด เรือนแถวไม้ขายข้าวของหลากหลาย ขณะที่ในท้องน้ำคึกคักไปด้วยเรือชนิดต่างๆ ที่สัญจรกันอย่างคึกคัก ทั้งเรือกระแชง เรือมาด เรือแจว เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำนา 


ด้วยเป็นที่ราบลุ่ม การทำนาจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพหลักของชาวหนองแขม ปัจจุบันเครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำนาบางอย่างกลายเป็นของหายาก เพราะการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไป บางส่วนจึงได้รับการรักษาและจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแห่งนี้ 

 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ 


กล้วยไม้ เป็นผลผลิตที่สำคัญของที่สร้างชื่อชาวหนองแขม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เพื่อขยายพันธ์ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยความชำนาญ และความรู้ทางเทคโนโลยี ไว่อย่างเหมาะสม 

 

 
อาวุธไทยโบราณ 

หนองแขมเป็นที่ตั้งของสำนักดาบพุทไธสวรรย์ ที่มีการสืบทอดวิชาการต่อสู้มาแต่โบราณ ปัจจุบันสำนักดาบได้ปิดตัวลง แต่ยังมีการสืบทอดวิชาดาบ ณ ศูนย์การเรียนศิลปะศาสตร์การต่อสู้ประจำชาติไทย ภายในวัดศรีนวลธรรมวิมล และอาวสุธโบราณส่วนหนึ่งได้รับการจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เขตหนองแขม 

 

 


ต้นแขม ที่มาของชื่อเขต 


ต้นแขม เป็นวัชพืช ที่ขึ้นอยู่ตามหนองน้ำและที่ราบลุ่ม ซึ่งเคยมีเป็น