Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผอ. โรงเรียน 6 แห่งเขตหนองแขม

*** ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ***
คณะผู้บริหารสถานศึกษา

 
นางบงกช หมีน้ำเงิน
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดอุดมรังสี
นายภิรมย์ศักดิ์  กิจพัฒนาสมบัติ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองแขม
นายวรวุฒิ พลเพชร
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขุนประเทศ

 
ตำแหน่งว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประชาบำรุง
ว่าที่พันตรีจำเริญ  จันทร์เพ็ญ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล

นางสาวสมฤดี  พละวุฑิโฒทัย
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์