Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผอ. โรงเรียน 6 แห่งเขตหนองแขม

*** ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ***
คณะผู้บริหารสถานศึกษา

 
 ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดอุดมรังสี
นายภิรมย์ศักดิ์  กิจพัฒนาสมบัติ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองแขม
 


ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขุนประเทศ
นางวราภรณ์  พุทธวงษ์
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประชาบำรุง
ว่าที่พันตรีจำเริญ  จันทร์เพ็ญ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล
นายปิยะพงษ์  ภิรมย์ไชย
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์