Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผอ. โรงเรียน 6 แห่งเขตหนองแขม

*** ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ***
คณะผู้บริหารสถานศึกษา

 
นางบงกช หมีน้ำเงิน
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดอุดมรังสี
นายภิรมย์ศักดิ์  กิจพัฒนาสมบัติ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองแขม
นายวรวุฒิ พลเพชร
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขุนประเทศ
นางวราภรณ์  พุทธวงษ์
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประชาบำรุง
ว่าที่พันตรีจำเริญ  จันทร์เพ็ญ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล

นางสาวสมฤดี  พละวุฑิโฒทัย
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์