Main Menu
BANGKOK PORTAL


บุคลากร ในหน่วยงานบริหาร

*** ปรับปรุงข้อมูล ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564***
 

นายโกมินทร์  ชินบุตร
ผู้อำนวยการเขตหนองแขม

นางชดาวรรณ ป่าไม้
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขม

 
นายสรสิช เหลืองรุ่งเกียรติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขม
 

ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 

ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

 

ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าฝ่ายโยธา

 

ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

 
ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าฝ่ายรายได้

 

นางสาวสุภวัลย์  เกิดบัวเพชร
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะนายวัชรพงศ์ สุราราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา 

นางสาวนงคลักษณ์  โคเต็ม
หัวหน้าฝ่ายการคลัง

นายประยูร  วงศ์พุทธคำ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

นายเกรียงไกร  ลิมเรืองรอง
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

พ.ท.วรวิทย์ หมื่นชาญ
สัสดีเขตหนองแขม

นายสมพงศ์  ทองเกื้อ
ปศุสัตว์พื้นที่ 13