Main Menu
BANGKOK PORTAL


บุคลากร ในหน่วยงานบริหาร

*** ปรับปรุงข้อมูล ล่าสุด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561***
 

นายสุธน  สุวรรณภานนท์
ผู้อำนวยการเขตหนองแขม

นายโครงการ  เจียมจีรกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขม
นางราตรี  ธนสมบัติกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขม

นางนันทิกร  เกตุเลขา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายชิโนภาค  กลีบบัว
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

นายกฤษวัชร์  ศรีสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายโยธา

นายยุทธนา  ศรีแย้มวงษ์
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

นางสาวกฤษณา  บุญเส็ง
หัวหน้าฝ่ายรายได้

 

นางสาวสุภวัลย์  เกิดบัวเพชร
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

นางสุมาลย์  อารยะทรงศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

นางสาวนงคลักษณ์  โคเต็ม
หัวหน้าฝ่ายการคลัง

นายประยูร  วงศ์พุทธคำ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

นายเกรียงไกร  ลิมเรืองรอง
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

พ.ท.ไชยา  ผูกพันธุ์
สัสดีเขตหนองแขม

นายสมพงศ์  ทองเกื้อ
ปศุสัตว์พื้นที่ 13