Main Menu
BANGKOK PORTAL


บุคลากร ในหน่วยงานบริหาร

*** ปรับปรุงข้อมูล ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563***
 

นายสุธน  สุวรรณภานนท์
ผู้อำนวยการเขตหนองแขม

นายโครงการ  เจียมจีรกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขม

 
ตำแหน่งว่าง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขม

นางนันทิกร  เกตุเลขา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายชิโนภาค  กลีบบัว
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

นายกฤษวัชร์  ศรีสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายโยธา

นายยุทธนา  ศรีแย้มวงษ์
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

นางสาวกฤษณา  บุญเส็ง
หัวหน้าฝ่ายรายได้

 

นางสาวสุภวัลย์  เกิดบัวเพชร
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะนายวัชรพงศ์ สุราราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา 

นางสาวนงคลักษณ์  โคเต็ม
หัวหน้าฝ่ายการคลัง

นายประยูร  วงศ์พุทธคำ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

นายเกรียงไกร  ลิมเรืองรอง
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

พ.ท.วรวิทย์ หมื่นชาญ
สัสดีเขตหนองแขม

นายสมพงศ์  ทองเกื้อ
ปศุสัตว์พื้นที่ 13