Main Menu
BANGKOK PORTAL


เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ GECC

1.พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  คลิ๊กที่นี่

2.ฟอร์ม บันทึกข้อตกลงความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม  คลิ๊กที่นี่

3.หนังสือจากปลัด กำชับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการ  คลิ๊กที่นี่