Main Menu
BANGKOK PORTAL


ดาวน์โหลด_ฟอร์มเอกสาร

download ฟอร์มเอกสาร ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่ม (update 23/3/60) *** new ***
แบบฟอร์มเกี่ยวกับโครงการ สวัสดิการของรัฐ ปี 2560
 คู่มือการดำเนินโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560
 แบบฟอร์มลงทะเบียนตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560
 หนังสือมอบอำนาจ
 Infographic โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 [1 มี.ค.60]
 การเตรียมพร้อมของประชาชนในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 [8 มี.ค.60]
 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 [16 มี.ค.60]

แบบฟอร์มการลงทะเบียน ผู้ประกอบการ otop
- แบบ 01 แบบฟอร์มผู้ผลิต.pdf
- แบบ 02 แบบฟอร์มผลิตภัณฑ์.pdf
- แบบ 03 แบบฟอร์มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ.pdf
- แบบ 04 แบบฟอร์มกรรมการอำเภอและเขตพิจารณา.pdf
- แบบ 05 แบบฟอร์มจังหวัดและกทม.พิจารณา.pdf
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฝ่ายพัฒนาชุมชน

แบบฟอร์ม/คำร้องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ลำดับที่ รายการ จำนวน
1. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2 หน้า (312 KB)
2. แบบแสดงความจำนงรับเงินเบี้ยความพิการ 2 หน้า (286 KB)
3. หนังสือมอบอำนาจขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ **(ฟอร์มใหม่ 8/11/2559)** 1 หน้า (555 KB)
4. หนังสือมอบอำนาจขึ้นทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ 1 หน้า (490 KB)
5. แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง (กรณีเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิการรับเงิน) 2 หน้า (277 KB)
6. ใบมอบฉันทะ (ผู้สูงอายุ) 2 หน้า (206 KB)
7. ใบมอบฉันทะ (รับเบี้ยความพิการ) 2 หน้า (216 KB)
8. คำร้องขออนุญาตเพื่อรับการสงเคราะห์ต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ทุนการศึกษา 1 หน้า (484 KB)
9. แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (สทส.01) 1 หน้า (772 KB)
10. ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากการประชุมคณะกรรมการชุมชน 1 หน้า (533 KB)
11. หนังสือมอบหมายให้กรรมการชุมชนประชุมแทนในการประชุมกรรมการชุมชน 1 หน้า (229 KB)