Main Menu
BANGKOK PORTAL


ดาวน์โหลด_ฟอร์มเอกสาร

download ฟอร์มเอกสาร ฝ่ายรายได้
download แบบฟอร์มเพิ่มเติม (update 1/6/63)  *** new ***
หนังสือแจ้งให้มายื่นแบบรายการเสียภาษีโรงเรือน ที่ดิน และภาษีป้าย
 

Download แบบฟอร์มของฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตหนองแขม
(ต้องเปิดดูได้ด้วยโปรแกรม Acrobat reader) 
คำอธิบายช่องทางการชำระภาษี
download คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด ***New***
download แบบฟอร์มภาษีโรงเรือนและที่ดิน
download แบบฟอร์มภาษีป้าย
download แบบฟอร์มภาษีบำรุงท้องที่
download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ.

 
มีเพิ่มเติมแบบฟอร์มอีก (อาจซ้ำกับข้างต้น)
แบบฟอร์ม/คำร้องที่เกี่ยวข้องกับการชำระภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย

ลำดับที่ รายการ จำนวน
1. คำร้องขอชำระภาษีค้าง 2 หน้า (50.1 KB)
2. แบบแสดงรายการขอลดเนื้อที่ดินการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.8) 2 หน้า (57.3 KB)
3. หนังสือขอผ่อนชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3 งวด ตามกฎกระทรวง 1 หน้า (42.8 KB)
4. แบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภ.บ.ท. 5 2 หน้า (50.3 KB)
5. แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภ.ร.ด. 2 4 หน้า (107 KB)
6. แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.ป.1 2 หน้า (46 KB)
7. หนังสือมอบอำนาจ 1 หน้า (40.9 KB)