Main Menu
BANGKOK PORTAL


ดาวน์โหลด_ฟอร์มเอกสาร

download ฟอร์มเอกสาร ฝ่ายทะเบียน
ดาวนโหลดฟอร์มเอกสารเพิ่มเติม (update 25/2/59)  *** new ***
แบบบันทึกคำให้การผู้ขอมีบัตรประชาชน
แบบสอบถามการให้บริการของศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (best service center) 
 

แบบฟอร์มทางทะเบียนโดยสำนักงานเขตหนองแขม
ฝ่ายทะเบียน  สำนักงานเขตหนองแขม  ได้สร้างแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อราชการฝ่ายทะเบียนเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกในการเตรียมตัวก่อนมาติดต่อราชการ

งานทะเบียนราษฎร์
1. หนังสือมอบหมาย

งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
1.  คำร้องบัตรหาย

งานทะเบียนครอบครัว
1. ปค.14 ขอคัดสำเนาทะเบียนทั่วไป(ทนาย)
2. ปค.14 ขอคัดสำเนาทะเบียนสมรส/หย่า(บุคคลทั่วไป)
3. ปค.14 ขอให้บุตรใช้ชื่อสกุลมารดา
4. หนังสือข้อตกลงการใช้ชื่อสกุลของคู่สมรสและคำนำหน้านามหญิง
5. หนังสือสัญญาหย่าโดยความยินยอม

แบบฟอร์มทั่วไป
1. หนังสือมอบอำนาจ

- แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
http://wp.doe.go.th/wp/images/pr/25570001.pdf
- แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (เฉพาะผู้ติดตามแรงงานต่างด้าว อายุต่ำกว่า 15 ปี)
http://wp.doe.go.th/wp/images/pr/25570002.pdf