Main Menu
BANGKOK PORTAL


ดาวน์โหลด_ฟอร์มเอกสาร

download ฟอร์มเอกสาร ฝ่ายเทศกิจ
download ฟอร์มเพิ่มเติม (update 25/2/59) *** new ***
แบบฟอร์มเบิกใช้รถส่วนกลาง ของฝ่ายเทศกิจ

 

Download ฟอร์มเทศกิจ

แบบฟอร์มต่างๆ ท่านสามารถ download หรือ อ่านได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader
 
1. คำร้องขออนุญาตการต่างๆ
2..แบบรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อเสนอแนะของประชาชน


เพิ่มเติมจากเดิม ณ วันที่ 24/11/57 ตามข้างล่างนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


คำขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (สณ.5)
คำขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (สณ.6)
คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (สณ.1)