Main Menu
BANGKOK PORTAL


ดาวน์โหลด_ฟอร์มเอกสาร

download ฟอร์มเอกสาร ฝ่ายปกครอง
           รายงานผลตัวชี้วัดตามแผนฯ ปี พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด (update 31/12/62)
           รายงานผลตัวชี้วัดตามแผนฯ ปี พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด  (update 31/01/63)
           รายงานผลตัวชี้วัดตามแผนฯ ปี พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด  (update 29/02/63)
             รายงานผลตัวชี้วัดตามแผนฯ ปี พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลด  (update 31/03/63)
NEW   รายงานผลตัวชี้วัดตามแผนฯ ปี พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 5 ดาวน์โหลด  (update 30/04/63)

 
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด (update 25/10/2562)


การปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีพ.ศ. 2563
     -ร่างแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตหนองแขมประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด (update 27/09/2562)
     -แบบฟอร์มการปรับแผน ฯ ดาวน์โหลด (update 27/09/2562)
     - แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด (update 27/09/2562)
     - คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวโหลด (update 27/09/2562)


การตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     - แบบ powerpoint ดาวน์โหลด (update 29/8/2562)
     - แบบรายงาน 1  
ดาวน์โหลด  (update 29/8/2562)
     - แบบรายงาน 2  ดาวน์โหลด  (update 29/8/2562)​


ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด (update 01/05/2562)
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าฯ  ดาวน์โหลด (update 28/02/62)

 ร่างPowerPoint การตรวจติดตามการปฏิบัติงานเขตตรวจราชการ 6 ดาวน์โหลด (update 28/02/62)

NEWรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562               
         แบบรายงาน 1 ดาวน์โหลด 
(update 13/09/62)
         แบบรายงาน 2 ดาวน์โหลด (update 13/09/62)

          รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนฯ ครั้งที่ 9 ดาวน์โหลด (update 13/09/62)
          รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนฯ ครั้งที่ 8 ดาวน์โหลด (update 07/08/62)
          รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนฯ ครั้งที่ 7 ดาวน์โหลด (update 04/07/62)
          รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนฯ ครั้งที่ 6 ดาวน์โหลด (update 11/06/62)
          รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนฯ ครั้งที่ 5 ดาวน์โหลด (update 21/05/62)
          รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนฯ ครั้งที่ 4 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด (update 11/04/62)
 
         รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนฯ ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด (update 14/03/62)

         รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผน ฯ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด  (update 11/02/62)
         รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผน ฯ ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด  (update 18/12/61)

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด (update 26/11/61)

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตหนองแขม ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

หนังสือที่กท 0303/1831 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 (เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด
          4.2.2) ดาวน์โหลด

แบบรายงานตัวชี้วัด 4.2.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

รายงานการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

การตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ รอบที่ 2
     1. ร่าง PowerPoint รายงานประกอบการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่  ดาวน์โหลด
     2. รายงานผลความคืบหน้าตามภารกิจนโยบายของผู้ว่า ฯ (19 ภารกิจ และตามนโยบาย 100 วัน 200 วัน 300 วัน  ดาวน์โหลด
     3. แบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายของผู้ว่า ฯ  ดาวน์โหลด
    
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 (ปีงบประมาณ 2561)
    1. รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ดาวน์โหลด
    2. รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ "การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วมในถนนสายหลัก/จุดเฝ้าระวัง/จุดที่น้ำท่วมซ่้ำซาก"   ดาวน์โหลดรอบที่ 1  ดาวน์โหลดรอบที่ 2
    3. รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ " การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ"   ดาวน์โหลด
    4. รายงานการตรวจราชการ "การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน"  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มPowerPoint รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ระยะครึ่งปีงบประมาณ) คลิ๊กที่นี่

แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร(พ.ศ. 2561 - 2564) คลิ๊กที่นี่

แบบตรวจราชการแบบบูรณาการ
    รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คลิ๊กที่นี่
    ประเด็นการตรวจติดตามการเพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร (ชุดที่1) คลิ๊กที่นี่
    ประเด็นการตรวจติดตามการเพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร (ชุดที่2) คลิ๊กที่นี่
    ประเด็นการตรวจติดตามฯ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน คลิ๊กที่นี่
    รายงานการตรวจสอบจุดเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนน
คลิ๊กที่นี่
    แบบฟอร์ม PowerPoint รายงานเสนอผู้ตรวจราชการ ฯ คลิ๊กที่นี่

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 คลิ๊ก ที่นี่
   รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผน ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  คลิ๊ก ที่นี่
   รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผน ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2561       คลิ๊ก ที่นี่
   รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผน ฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 คลิ๊ก ที่นี่
   รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผน ฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2561    คลิ๊ก ที่นี่
   รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผน ฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561  คลิ๊ก ที่นี่
   รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผน ฯ ประจำเดือน กันยายน 2561  คลิ๊ก 
ที่นี่

แบบฟอร์มรายงานค่าดัชนีมวลกาย คลิ๊ก ที่นี่

แบบรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์และป้องกันภัยกรุงเทพมหานคร  คลิ๊ก ที่นี่

แบบฟอร์ม/คำร้องทั่วไป ของฝ่ายปกครอง
 
ลำดับที่ รายการ จำนวน
1 คำร้องขออนุญาตการต่าง ๆ 2 หน้า (680 KB) 
2 หนังสือมอบหมายให้ดำเนินการแทนด้านงานทะเบียน 1 หน้า (206 KB) 
3 หนังสือมอบอำนาจทั่วไป 1 หน้า (198 KB) 
4 หนังสือมอบอำนาจเพื่อการทะเบียนพาณิชย์ 1 หน้า (434 KB) 
5 คำขออนุญาตด้านทะเบียนพาณิชย์ 2 หน้า (1,034 KB)
6 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (ใช้ในการทะเบียนพาณิชย์ กรณีที่มิใช่เจ้าของบ้าน)  1 หน้า (413 KB) 
7 หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  2 หน้า (93 KB) 


แบบฟอร์มเพิ่มเติมจากเดิม (เกี่ยวกับฟอร์มขอตั้งมูลนิธิ หรือสมาคม)
 
 
  ทะเบียนพาณิชย์  
05/03/58
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์
05/03/58
หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ
05/03/58
หนังสือมอบอำนาจ
  มูลนิธิ  
05/03/58
คำขอจดทะเบียนมูลนิธิ (มน.1)
05/03/58
คำขอจดทะเบียนแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ /
คำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ (มน.2)
05/03/58
บันทึกคำให้การของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ
  สมาคม  
05/03/58
คำขอจดทะเบียนสมาคม (ส.ค.1)
05/03/58
คำขอจดทะเบียนการแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม (ส.ค.2)
05/03/58
คำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม (ส.ค.3)
05/03/58
บันทึกคำให้การของบุคคลผู้ที่จะเป็นกรรมการของสมาคม