Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

คู่มือสำหรับประชาชน
ฝ่ายรักษาความสะอาดละสวนสาธารณะ สำนักงานเขตหนองจอก

----------------------------------------------------
1. การออกหนังสือรับรองการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและหรือสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปใช้ประกอบเรื่องราวต่างๆ
2. การอนุญาตขุดล้อมย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อเปิดทางเข้าออกอาคารและสถานที่
3. การให้บริการตัดและขุดต้นไม้
4. การบริการสูบสิ่งปฏิกูล
5. การบริการตั้งวางถังรองรับมูลฝอยเป็นครั้งคราว
6. การบริการสูบสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน
7. การให้บริการเกี่ยวกับเศษวัสดุก่อสร้าง
8. การบริการเก็บมูลฝอยทั่วไปในบ้านพักอาศัย สถานบริการการสาธารณสุข ตลาด อาคารสูง และสถานที่ราชการ 
9. การบริการกวาดล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องจักรกล