Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

คู่มือสำหรับประชาชน
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตหนองจอก

-------------------------------------
1. การออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
2. การโอนการดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
3. บอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
4. การออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
5. การออกใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน
6. การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
7. การออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
8. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
9. การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
10. การออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
11. การยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารรายปี
12. การเปลี่ยนแปลงรายการหรือประเภทสินค้าหรือลักษณะวิธีการจำหน่ายหรือสถานที่จัดวางสินค้า
13. การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดเนื้อที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดหรือขอแก้ไขรายการอื่นใดในใบอนุญาต
14. การบอกเลิกการดำเนินกิจการตลาด
15. การบอกเลิกการดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
16. การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
17. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
18. การต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน
19. การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
20. การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
21. การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
22. การขอโอนการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
23. การขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
24. การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(รายใหม่)
25. การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่)
26. การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่)
27. การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด(รายใหม่)
28. การขอรับใบแทนบัตรประจำตัวผู้รับใบอนุญาตหรือบัตรประจำตัวผู้ช่วยผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
29. การขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักรของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
30. การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร