Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายโยธา

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
19/02/2016 แบบ กทม.1 หนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารโดยไม่ยื่นคำขอรับอนุยาตตาม มาตร 39 ทวิ (19-2-59) ดาวน์โหลด
19/02/2016 แบบ ข.3 คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (19-2-59) ดาวน์โหลด
19/02/2016 แบบ ข.2 คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (19-2-59) ดาวน์โหลด
27/03/2015 บันทึก ป.ค.14 ดาวน์โหลด
27/03/2015 ใบแจ้งการขุดดิน ถมที่ แบบ ค.1 ดาวน์โหลด
27/03/2015 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่(แนบกับ น.7) แบบ น.8 ดาวน์โหลด
27/03/2015 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานพร้อมการส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ แบบ น.7 ดาวน์โหลด
27/03/2015 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาต แบบ น.6 ดาวน์โหลด
27/03/2015 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุม แบบ น.5 ดาวน์โหลด
27/03/2015 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน แบบ น.4 ดาวน์โหลด
27/03/2015 ใบรับรองสถาปนิกผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลด
27/03/2015 ใบรับรองวิศวกรผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลด
27/03/2015 บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน ดาวน์โหลด
27/03/2015 หนังสือรับรองให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน ดาวน์โหลด
27/03/2015 แบบ ข.8 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ดาวน์โหลด
27/03/2015 แบบ ข.1คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1