Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆของฝ่ายโยธา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการให้บริการต่างๆของฝ่ายโยธา

แบบ ข.1คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
แบบ ข.8 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
หนังสือรับรองให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน
ใบรับรองวิศวกรผู้ควบคุมงาน
ใบรับรองสถาปนิกผู้ควบคุมงาน
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน แบบ น.4.
หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุม แบบ น.5
หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาต แบบ น.6
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่(แนบกับ น.7) แบบ น.8
ใบแจ้งการขุดดิน ถมที่ แบบ ค.1
บันทึก ป.ค.14