Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การให้บริการ

Q&A  >> คลิ๊กที่นี้

การให้บริการฝ่ายปกครอง
-การให้บริการฝ่ายปกครอง >> คลิ๊กที่นี้
-การรับรองในหน้าที่ ของสำนักงานเขต >> คลิ๊กที่นี้
-การจดทะเบียนพาณิย์  >> คลิ๊กที่นี้
-พังกระบวนการการจดทะเบียนพาณิย์ตั้งใหม่  >> คลิ๊กที่นี้

การให้บริการของฝ่ายทะเบียน >> คลิ๊กที่นี้

การให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ >> คลิ๊กที่นี้

การให้บริการของฝ่ายโยธา
-การให้บริการของฝ่ายโยธา >> คลิ๊กที่นี้
-ภารกิจของฝ่ายโยธา  >> คลิ๊กที่นี้
-การขออนุญาตต่างๆ  >> คลิ๊กที่นี้
-วิสัยทัศน์ของฝ่ายโยธา >> คลิ๊กที่นี้
-ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆของฝ่ายโยธา >> คลิ๊กที่นี้
-ติดต่อฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองจอก  >> คลิ๊กที่นี้
-ภาพกิจกรรมของฝ่ายโยธา >> คลิ๊กที่นี้
-ข่าวสารประชาสัมพันธ์เป็นประโยชน์ >> คลิ๊กที่นี้

การให้บริการฝ่ายการศึกษา
-การให้บริการฝ่ายการศึกษา  >> คลิ๊กที่นี้
-แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559  >> คลิ๊กที่นี้

อำนาจหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ  >> คลิ๊กที่นี้

การให้บริการฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ  >> คลิ๊กที่นี้

การให้บริการฝ่ายการคลัง
-การให้บริการฝ่ายการคลัง  >> คลิ๊กที่นี้
-คู่มือติดต่อราชการฝ่ายการคลัง  >> คลิ๊กที่นี้
-ขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติฏีการจัดซื้อจัดจ้าง  >> คลิ๊กที่นี้
-อัตราค่าธรรมเนียม  >> คลิ๊กที่นี้
-หลักเกณฑ์การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน  >> คลิ๊กที่นี้

การให้บริการของฝ่ายรักษาคามสะอาดและสวนสาธารณะ
-การให้ริการ  >> คลิ๊กที่นี้
-ขั้นตอน วิธีการ และอัตราค่าบริการ  >> คลิ๊กที่นี้
-พ.ร.บ รักษาความสะอาด  >> คลิ๊กที่นี้

การให้บริการฝ่ายรายได้  >> คลิ๊กที่นี้

คู่มือปฏิบัติงาน  >> คลิ๊กที่นี้

แบบฟอร์มการให้บริการ >> คลิ๊กที่นี้