Menu
ONLINE 317
TH
EN
7/06/2022

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

 

 

นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

 

           โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 8 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายวิชาการและแผนงาน กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนบริการและระบบคุณภาพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,250 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวช.) สังกัดฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,810 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,993 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัดฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,993 บาท จำนวน 5 อัตรา โดยพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประกันสังคม จะได้รับสิทธิดังนี้ 1. ได้รับชุดปฏิบัติงาน ปีละ 2 ชุด โดยต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานครบ 6 เดือน 2. ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม เวรละ 50 บาท กรณีปฏิบัติงานเวรบ่ายและเวรดึก 3. ได้รับเงินเพิ่มเดือนละ 1,500 บาท กรณีปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย เมื่อผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ของฝ่ายการพยาบาล และ 4. ได้รับค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา (โอที) ผลัดละ 360 บาท (8 ชั่วโมง) ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กลุ่มการเจ้าหน้าที่) ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 มิ.ย. 65 ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2289 7421

 

          สำนักงานเขตราชเทวี เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดโรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเขตราชเทวี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 มิ.ย. 65 ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2354 4200

 

         สำนักงานเขตบางนา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป อัตราค่าตอบแทน วันละ 331 บาท และเงินสมทบประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด (ปฏิบัติงานในวันจันทร์ - เสาร์) ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางนา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 65 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2173 5268 หรือ 0 2173 5253 - 7 ต่อ 6082 - 6083

—————————

แหล่งที่มาข้อมูล : https://www.prbangkok.com/th/news/detail/9/13581?fbclid=IwAR2eNOYMk7dAWdYgyXhEn5MFIv6pN1Nw-MO16NYavxgHufelBjmEYY4Pxhw

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม