Main Menu
BANGKOK PORTAL

หนังสือเวียน สำนักงานเลขานุการ

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ถึง เรื่อง
1 กท 0601/5798
ลว. 21 พ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับระบบราชการ การจัดส่วนราชการและค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563
2 ด่วน
กท 0601/5833
ลว. 22 พ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง ประกาศคณะกรรมการหอพักของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ระดับสำนักการแพทย์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าพักอาศัยของหอพัก
3 ด่วนที่สุด
กท 0601/5846
ลว. 22 พ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ระดับต้น
4 กท 0601/5847
ลว. 22 พ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งสำนักการแพทย์ ที่ 523/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 30 ราย 

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ถึง เรื่อง
1 ด่วนที่สุด
กท 0601/5773
ลว. 20 พ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง การเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นางอุไร กิตติศุภกร มารดาของนายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
2 กท 0601/5774
ลว. 20 พ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
เรื่อง ขอให้รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่าง ๆ (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2563)
3 กท 0601/5734
ลว. 20 พ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ขอแจ้งช่องทางการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
4 ด่วนที่สุด
กท 0601/5742
ลว 20 พ.ค. 63
ผอ.รพก. และ ผอ.รพต. เรื่อง ขอเชิญประชุมวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคโควิด 19
5 กท 0601/5788
ลว. 21 พ.ค. 63
ผอ.สพบ. ผอ.ศบฉ. และหน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.) เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัยประจำสำนักการแพทย์
6 ด่วนที่สุด
กท 0601/5795
ลว 21 พ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์
7 กท 0601/5684
ลว 18 พ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง ขอส่งรายงานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
8 กท 0601/5653
ลว 18 พ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตภาษีเจริญ
9 กท 0601/5732
ลว 20 พ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ข้อความประชาสัมพันธ์
10 กท 0601/5733
ลว 20 พ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ประกาศสำนักงานเขตลาดกระบัง เรื่อง มาตราการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น
11 กท 0601/5763
ลว 20 พ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ประกาศสำนักงานเขตลาดกระบัง เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ถึง เรื่อง
1 กท 0601/5753
ลว. 20 พ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ประสานความร่วมมือเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์
2 กท 0601/5663
ลว. 15 พ.ค. 63
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพท. ผอ.รพร. และ ผอ.รพส. เรื่อง ขอให้ระงับการดำเนินการตามประกาศ
3 ด่วนที่สุด
กจ. 137/2563
ลว. 20 พ.ค. 63 
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กจ. (สก.สนพ.)
เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ถึง เรื่อง
1 กท 0601/5542
ลว. 14 พ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ
2 กท 0601/5544
ลว. 14 พ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง ขอให้เร่งรัดดำเนินการชดใช้คืนเงินทุนหมุนเวียนให้กองโรงงานช่างกล
3 กท 0601/5543
ลว. 14 พ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560
4 กท 0601/5008
ลว. 27 เม.ย. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5 กท 0601/5009
ลว. 27 เม.ย. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
6 กท 0601/5449
ลว. 12 พ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นคู่สัญญากับกรุงเทพมหานครโดยไม่ต้องวางหลักประกันสัญญา และหลักประกันการรับเงินล่วงหน้า
7 กท 0601/5679
ลว. 18 พ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง การคัดเลือกขรก.กทม.สามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
8 ด่วนที่สุด
กท 0601/5706
ลว. 19 พ.ค. 63
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ. ผอ.รพส. และผอ.สพบ. เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดหาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์สำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด 19 (เงินอุดหนุนรัฐบาล)
9 ด่วนที่สุด
กท 0601/5721
ลว. 19 พ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง มารดาของนายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ถึงแก่กรรม
10 กท 0601/5711
ลว. 19 พ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ ที่ กท 0304/837 เรื่อง ส่งบัญชีแสดงรายละเอียดการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง (บัญชี 2)

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ถึง เรื่อง 
1 กท 0601/5611
ลว. 15 พ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม (กลาง) ระดับสำนักการแพทย์
2 กท 0601/5612
ลว. 15 พ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด
เรื่อง ขอส่งร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ฯ
 
3 กท 0601/5613
ลว. 15 พ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง การติดตามผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
4 กท 0601/5599
ลว. 15 พ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง การประดับตกแต่งอาคารสถานที่และจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563
5 กท 0601/5600
ลว. 15 พ.ค. 63
ผอ.รพก. และ ผอ.ศบฉ. เรื่อง พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์และพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร์
6 ด่วนที่สุด
กท 0601/5662
ลว. 18 พ.ค. 63
ผอ.รพก. เรื่อง IKEA Southeast Asia & Mexico บริจาค Shelter เพื่อสนับสนุนการรับมือ COVID-19 ในประเทศไทย
7 กท 0601/5645
ลว. 18 พ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกสมาคมข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ถึง เรื่อง
1 ด่วนที่สุด
กท 0601/5574
ลว. 14 พ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2563
2 กท 0601/5495
ลว. 13 พ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการด้านการเงินและพัสดุของส่วนราชการในสังกัด
3 กท 0601/5538
ลว. 14 พ.ค. 63
ผอ.รพร. ผอ.รพข.
และ ผอ.รพค.
เรื่อง การส่งรายงานทางการเงิน งบประมาณ ล่าช้า
4 กท 0601/5607
ลว. 15 พ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
5 กท 0601/5630
ลว. 15 พ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญในการทอดผ้าป่า

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ถึง เรื่อง 
1 ด่วนที่สุด
กท 0601/5520
ลว. 13 พ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง เวียนแจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม
2 ด่วนที่สุด
กท 0601/5485
ลว. 12 พ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กค. (สก.สนพ.)
เรื่อง ขอความร่วมมือสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
3 กท 0601/5464
ลว. 12 พ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ขอให้ยึดถือและปกิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
4 กท 0601/5524
ลว. 13 พ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง สนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (*สามารถรับหนังสือได้ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สก.สนพ.)
5 กท 0601/5518
ลว. 13 พ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง การหักเดือนผู้กู้ยืมเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผ่านระบบ e-Plyslf
6 กท 0601/5556
ลว. 14 พ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กค. และ หน.กนต.
(สก.สนพ.)
เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการหอพักของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ระดับสำนักการแพทย์
7 กท 0601/552
ลว. 14 พ.ค. 63
ผอ.รพก. และ ผอ.รพท. เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่ง กทม. ที่ 112/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 9 ราย 
8 กท 0601/5551
ลว. 14 พ.ค. 63
ผอ.รพต. ผอ.รพส. และ ผอ.สพบ. เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่ง กทม. ที่ 1089/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 17 ราย

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ถึง เรื่อง
1 กท 0601/4506
ลว. 14 เม.ย. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีการเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม
2 กท 0601/4505
ลว. 14 เม.ย. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
เรื่อง การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ที่ได้รับจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
3 กท 0601/4776
ลว. 21 เม.ย. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
เรื่อง รายงานผลและการเร่งรัดติดตามการส่งเงินคืนค่ารักษาพยาบาลระบบเบิกจ่ายตรงของกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ถึง เรื่อง
1 กท 0601/5447
ลว. 12 พ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง หนังสือเวียนทางเว็บไซต์ของสำนักการแพทย์
2 กท 0601/5461
ลว. 12 พ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก
3 กท 0601/5462
ลว. 12 พ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ขอแจ้งช่องทางการติดต่อราชการกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4 กท 0601/5352
ลว. 12 พ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ขอแจ้งช่องทางการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5 ด่วนที่สุด
กท 0601/5408
ลว. 8 พ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง การขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงานฯ

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ถึง เรื่อง
1 ด่วนที่สุด
กท 0601/5352
ลว. 7 พ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ลดธงครึ่งเสา ในวันที่ 5, 7 และ 8 พฤษภาคม 2563 เนื่องจาก ฟรา จาโกโม ดัลลา ตอร์เร เดล เตมปีโอ ดี ซันกวี เนตโต เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออเดอร์ ออฟ มอลตา สิ้นพระชนม์
2 ด่วนที่สุด
กท 0601/5352
ลว. 7 พ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1085/2563 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 780/2563
3 ด่วนที่สุด
กท 0601/5392
ลว. 8 พ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ครั้งที่ 6/2563
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
4 ด่วนที่สุด
กท 0601/5386
ลว. 8 พ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม (กลาง) ระดับสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
5 ด่วนที่สุด
กท 0601/5398
ลว. 8 พ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ขอความเห็นชอบให้เลื่อนการเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
6 ด่วนที่สุด
กท 0601/5391
ลว. 8 พ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกของสำนักการแพทย์
7 ด่วนที่สุด
กท 0601/5386
ลว. 8 พ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม (กลาง) ระดับสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ถึง เรื่อง
1 ด่วนที่สุด
กท 0601/5321
ลว. 7 พ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กค. และ หน.กนต.
(สก.สนพ.)
เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมารหอพักของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ระดับสำนักการแพทย์
2 กท 0601/537
ลว. 7 พ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง ขอมอบถ้วยแก้วล้างตาอนามัยให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 11 แห่ง
3 ด่วนที่สุด
กท 0601/5331
ลว.7 พ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไปของรพ.ในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 25632
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ถึง เรื่อง
1 กท 0601/5217
ลว. 1 พ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง เวียนแจ้งประกาศขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง
2 กท 0601/5233
ลว. 1 พ.ค. 63
หน. ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานสำหรับช้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน
3 ด่วนที่สุด
กท 0601/5269
ลว. 5 พ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กค. และ หน.กนต.
(สก.สนพ.)
เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการหอพักของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ระดับสำนักการแพทย์
4 กท 0601/5271
ลว. 5 พ.ค. 63
ผอ.รพต. ผอ.รพจ.
และ ผอ.รพร.
เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่ง จำนวน 3 เรื่อง
5 กท 0601/5272
ลว. 5 พ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ ที่ กท 0304/704 ลว. 10 เมษายน 2563 เรื่อง แจ้งมติ ก.ก. และมติ อ.ก.ก.สามัญข้าราชการ
6 ด่วนที่สุด
กท 0601/5275
ลว. 5 พ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ถึง เรื่อง
1 ด่วนที่สุด
กท 0601/5130
ลว. 1 พ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2563

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 30 เมษายน 2563