Main Menu
BANGKOK PORTAL

หนังสือเวียน สำนักงานเลขานุการ

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 18 มกราคม 2564
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ถึง เรื่อง
1 กท 0601/557
ลว. 15 ม.ค. 64
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2563 และแนวโน้มปี 2563 - 2564 และภาวะสังคม
ไตรมาสที่สาม ปี 2563
2 กท 0601/558
ลว. 15 ม.ค. 64
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งการปิดประชาสัมพันธ์ภายในลิฟต์ของอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
3 ด่วนมาก
กท 0601/547
ลว. 15 ม.ค. 64
ผอ.โรงพยาบาลในสังกัด เรื่อง สำรวจข้อมูลการรับโอนข้าราชการสังกัดอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 15 มกราคม 2564
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ถึง เรื่อง
1 ด่วนที่สุด
กท 0601/498
ลว. 14 ม.ค. 64
ผอ.รพจ. ผอ.รพท.
และ ผอ.ศบฉ.
เรื่อง เลื่อนการจัดงานวันครูกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564
2 กท 0601/480
ลว. 14 ม.ค. 64
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง แจ้งกำหนดเข้าดำเนินการบำรุงรักษาระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 1/2564
3 ด่วนที่สุด
กท 0601/463
ลว. 14 ม.ค. 64
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง เวียนแจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง
4 กท 0601/476
ลว. 14 ม.ค. 64
ผอ.รพก. ผอ.รพต.
และ ผอ.รพจ.
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พื้นที่หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดโครงการ จำหน่ายสินค้าเกษตร OTOP และ SME กระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล หารายได้ไปดำเนินโครงการปลูกป่า ต้นไม้ บริเวณลำอ้อตัน พื้นที่ของสำนักงานเคหะชุมชนร่มเกล้า 1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวปอดให้กับกรุงเทพมหานคร
5 กท 0601/449
ลว. 13 ม.ค. 64
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง การตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
6 กท 0601/450
ลว. 13 ม.ค. 64
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง แจ้งผลการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
7 001/2564
ลว. 15 ม.ค. 64
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง การสั่งจองเสื้อเชิ้ตโลโก้สำนักการแพทย์
8 กท 0601/499
ลว. 14 ม.ค. 64
ผอ.สพบ. ผอ.ศบฉ.
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ในวันศุกร์ที่ 22 มการาคม 2564
9 กท 0601/528
ลว. 15 ม.ค. 64
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10 ด่วนที่สุด
กท 0601/541
ลว. 15 ม.ค. 64
ผอ.รพค. เรื่อง ขอเชิญจิตอาสา 904 กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่ผ่านการอบรมโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำและความหวัง กรมราชทัณฑ์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 14 มกราคม 2564
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ถึง เรื่อง
1
กท 0601/367
ลว. 12 ม.ค. 64
ผอ.รพก. ผอ.รพจ.
ผอ.รพส. ผอ.รพร.
และ ล.สนพ.
เรื่อง แจ้งผลการทำลายเอกสาร
2
กท 0601/423
ลว. 13 ม.ค. 64
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
3
กท 0601/425
ลว. 13 ม.ค. 64
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
4
กท 0601/426
ลว. 13 ม.ค. 64
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง รายงานข้าราชการและลูกจ้างเข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ประจำเดือนธันวาคม 2563
5
กท 0601/411
ลว. 13 ม.ค. 64
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายแบบบูรณาการในพื้นที่ ชุมชนน่าอยู่ ที่ทำงานปลอดภัย พ.ศ. 2564 - 2566
6
กท 0601/430
ลว. 13 ม.ค. 64
ผอ.รพก. ผอ.รพต. ผอ.รพจ.
 ผอ.รพท. ผอ.รพว.  ผอ.รพล.
ผอ.รพร. ผอ.รพส. ผอ.ศบฉ.
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นายแพทย์ และพยาบาล ไปฏิบัติราชการในวันประชุมมหาเถรสมาคม
7 ด่วนที่สุด
กท 0601/445
ลว. 13 ม.ค. 64
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 24/2563
8 กท 0601/398
ลว. 13 ม.ค. 64
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (ฺBKKGC+) ครั้งที่ 4/2563
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563
9 ด่วนที่สุด
กท 0601/472
ลว. 14 ม.ค. 64
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง การวิเคราะห์และจำแนกตำแหน่งที่ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อจัดทำมาตรการบริหารกำลังคน

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 12 มกราคม 2564
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ถึง เรื่อง
1
กท 0601/248
ลว. 7 ม.ค. 64
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง การทบทวนกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบ ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
2
กท 0601/39
ลว. 4 ม.ค. 64
ผอ.สพบ. ผอ.ศบฉ.
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ เรื่อง มาตรการกำหนดการรับเช็ค สัปดาห์ละ 1 วัน

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 11 มกราคม 2564
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ถึง เรื่อง
1
ด่วนที่สุด
กท 0601/221
ลว. 8 ม.ค. 64
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กจ. และ หน.กค (สก.สนพ.)
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกของสำนักการแพทย์
ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 12 มกราคม 2564
2
กท 0601/275
ลว. 11 ม.ค. 64
ผอ.รพก. ผอ.รพส.
และ ผอ.ศบฉ.
เรื่อง งดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย)
3
กท 0601/276
ลว. 11 ม.ค. 64
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
4
กท 0601/13931
ลว. 30 ธ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กค (สก.สนพ.)
เรื่อง ขอความร่วมมือในการตรวจสอบบริษัท นิวส์ เอาท์ดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
5
กท 0601/13932
ลว. 30 ธ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กค (สก.สนพ.)
เรื่อง ขอความร่วมมือในการตรวจสอบบริษัท แปซิฟิค แบรนด์ส จำกัด
6
กท 0601/13933
ลว. 30 ธ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กค (สก.สนพ.)
เรื่อง ขอความร่วมมือในการตรวจสอบบริษัท ทีม เทค เวิลไวด์ จำกัด (มหาชน)
7
กท 0601/13531
ลว. 17 ธ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ขอส่งประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
8
กท 0601/236
ลว. 8 ม.ค. 64
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง สมรรถนะประจำผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 8 มกราคม 2564
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ถึง เรื่อง
1
ด่วนที่สุด
กท 0601/120
ลว. 6 ม.ค. 64
ผอ.รพจ. ผอ.รพท.
และ ผอ.ศบฉ.
เรื่อง ขอความร่วมมือในการถวายความปลอดภัย
2
ด่วนที่สุด
กท 0601/210
ลว. 7 ม.ค. 64
ผอ.รพก. ผอ.รพต.
ผอ.รพจ. ผอ.รพท.
ผอ.รพร. ผอ.รพส.
ผอ.ศบฉ. และ ผอ.รพบ. 
เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข
3
ด่วนที่สุด
กท 0601/211
ลว. 7 ม.ค. 64
ผอ.รพว. ผอ.รพล.
ผอ.รพข. และ ผอ.สพบ.
เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข
4 กท 0601/201
ลว. 7 ม.ค. 64
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ครั้งที่ 1/2564
5 ด่วนที่สุด
กท 0601/222
ลว. 8 ม.ค. 64
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 16)
6 กท 0601/202
ลว. 7 ม.ค. 64
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม (กลาง)
ระดับสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 12 มการาคม 2564

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 7 มกราคม 2564
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ถึง เรื่อง
1 กท 0601/140
ลว. 6 ม.ค. 64
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง คำสั่งกระทรวงพลังงาน
2 กท 0601/141
ลว. 6 ม.ค. 64
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
เรื่อง กรุงเทพมหานครเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรขับเคลื่อนส้วมสาธารณะไทย
3 กท 0601/142
ลว. 6 ม.ค. 64
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ. เรื่อง ข้าราชการกรุงเทพมหานครสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณทิต
4 กท 0601/143
ลว. 6 ม.ค. 64
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร
5 กท 0601/160
ลว. 6 ม.ค. 64
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
6 ด่วนที่สุด
กท 0601/174
ลว. 7 ม.ค. 64
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์
ในวันที่ 12 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์
7 กท 0601/185
ลว. 7 ม.ค. 64
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ย้ายที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแห่งใหม่
8 กท 0601/186
ลว. 7 ม.ค. 64
ผอ.โรงพยาบาลในสังกัด เรื่อง ขอเข้าสำรวจพื้นที่ดำเนินการสำรวจการติดตั้ง Solar Rooftop
9 กท 0601/148
ลว. 6 ม.ค. 64
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10 กท 0601/146
ลว. 6 ม.ค. 64
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง การติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11 กท 0601/147
ลว. 6 ม.ค. 64
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง การจัดทำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12 กท 0601/134
ลว. 6 ม.ค. 64
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 11/2563

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 6 มกราคม 2564
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ถึง เรื่อง
1 ด่วนที่สุด
กท 0601/49
ลว. 5 ม.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ให้ข้าราชการและบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่อื่น ที่พักอาศัยในจังหวัดสมุทรสาครทำงานที่บ้านต่อ ตั้งแต่ 18 - 31 มกราคม
2 ด่วนที่สุด
กท 0601/50
ลว. 5 ม.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ขอให้มีการกำกับ ควบคุมข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด
3 ด่วนที่สุด
กท 0601/113
ลว. 5 ม.ค. 63
ผอ.รพส. และ ผอ.ศบฉ. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
4 ด่วนที่สุด
กท 0601/136
ลว. 6 ม.ค. 63
ผอ.รพต. และ ผอ.ศบฉ. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และรถพยาบาล

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 5 มกราคม 2564
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ถึง เรื่อง
1
ด่วนที่สุด
กท 0601/13973
ลว. 30 ธ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง ประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของ
สำนักการแพทย์ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและการเหลื่อมเวลาทำงานฯ
2
กท 0601/26
ลว. 4 ม.ค. 64
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ขอความร่วมมืองดการเข้าอวยพรปีใหม่ 2564
3
กท 0601/27
ลว. 4 ม.ค. 64
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง เวียนแจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และคำสั่งนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติม
4
กท 0601/28
ลว. 4 ม.ค. 64
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง รายงานผลการประชุมมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5
ด่วนที่สุด
กท 0601/30
ลว. 4 ม.ค. 64
ผอ.รพก. และ ผอ.ศบฉ. เรื่อง ขอสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลพร้อมรถพยาบาล วันที่ 7 มกราคม 2564
6 ด่วนที่สุด
กท 0601/51
ลว. 5 ม.ค. 64
ผอ.รพ. ในสังกัด สนพ.
ผอ.ศบฉ. ผอ.สพบ.
เรื่อง สำรวจจำนวนข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 4 มกราคม 2564
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ถึง เรื่อง
1
ด่วนที่สุด
กท 0601/13940
ลว. 30 ธ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กระทรวงมหาดไทย
2
กท 0601/13921
ลว. 29 ธ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง ให้สำรวจรายชื่อข้าราชการ
3
ด่วนที่สุด
กท 0601/10
ลว. 4 ม.ค. 64
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ให้ข้าราชการและบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่อื่น ที่พักอาศัยในจังหวัดสมุทรสาครทำงานที่บ้านต่อ
4
กท 0601/13972
ลว. 30 ธ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม (กลาง)
ระดับสำนักการแพทย์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ถึง เรื่อง
1
ด่วนที่สุด
กท 0601/13891
ลว. 29 ธ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง ขอยกเลิกการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่
2
ด่วนที่สุด
กท 0601/13884
ลว. 29 ธ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกของ
สำนักการแพทย์ ครั้งที่ 10/2563
3
กท 0601/13885
ลว. 29 ธ.ค. 63
ผอ.สนพ. และ รผอ.สนพ. เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการในวันหยุดราชการ
4
กท 0601/13898
ลว. 29 ธ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง บิดาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญถึงแก่กรรม
5
กท 0601/13899
ลว. 29 ธ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง บิดาผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก ถึงแก่กรรม
6
ด่วนที่สุด
กท 0601/13884
ลว. 29 ธ.ค. 63
ผอ.สนพ. รผอ.สนพ.
หน.ส่วนราชการในสังกัด
หน.กลุ่มงาน (สก.สนพ.)
เรื่อง ขอความร่วมมือให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงเทศกาลหยุดต่อเนื่อง
7
ด่วนที่สุด
กท 0601/13808
ลว. 25 ธ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด เรื่อง การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019

หนังสือเวียน ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2563
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ถึง เรื่อง
1 กท 0601/13881
ลว. 28 ธ.ค. 63
หน.ส่วนราชการในสังกัด