Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คู่มือฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
04/10/2016 213.การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลด
04/10/2016 212.การขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักรของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลด
04/10/2016 211.การขอรับใบแทนบัตรประจำตัวผู้รับใบอนุญาตหรือบัตรประจำตัวผู้ช่วยผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลด
04/10/2016 210.การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด(รายใหม่) ดาวน์โหลด
04/10/2016 209.การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่) ดาวน์โหลด
04/10/2016 208.การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่) ดาวน์โหลด
04/10/2016 207.การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(รายใหม่) ดาวน์โหลด
04/10/2016 206.การขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลด
04/10/2016 205.การขอโอนการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลด
04/10/2016 204.การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลด
04/10/2016 203.การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลด
04/10/2016 202.การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ดาวน์โหลด
04/10/2016 201.การต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน ดาวน์โหลด
04/10/2016 200.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลด
04/10/2016 199.การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลด
04/10/2016 198.การบอกเลิกการดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลด
04/10/2016 197.การบอกเลิกการดำเนินกิจการตลาด ดาวน์โหลด
04/10/2016 196.การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดเนื้อที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดหรือขอแก้ไขรายการอื่นใดในใบอนุญาต ดาวน์โหลด
04/10/2016 195.การเปลี่ยนแปลงรายการหรือประเภทสินค้าหรือลักษณะวิธีการจำหน่ายหรือสถานที่จัดวางสินค้า ดาวน์โหลด
04/10/2016 194.การยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารรายปี ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 2