Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คู่มือฝ่ายโยธา

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
04/10/2016 164.การกองสิ่งของวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ชั่วคราว การกั้นรั้วชั่วคราว การสร้างนั่งร้านชั่วคราว ดาวน์โหลด
04/10/2016 163.การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ ดาวน์โหลด
04/10/2016 162.การขออนุญาตระบายน้ำทิ้ง / เชื่อมท่อระบายน้ำ ดาวน์โหลด
04/10/2016 161.การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคาร ดาวน์โหลด
04/10/2016 160.การแจ้งความประสงค์ขอรับใบแทนใบแจ้งที่ชำรุดหรือสูญหาย ดาวน์โหลด
04/10/2016 159.การแจ้งความประสงค์จะทำการขุดดิน ดาวน์โหลด
04/10/2016 158.การแจ้งความประสงค์จะทำการถมดิน ดาวน์โหลด
04/10/2016 157.การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4) ดาวน์โหลด
04/10/2016 156.การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ (แบบ น.7, แบบ น.8) ดาวน์โหลด
04/10/2016 155.การบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบ น.5, แบบ น.6) ดาวน์โหลด
04/10/2016 154.การยื่นแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ กทม.1) ดาวน์โหลด
04/10/2016 153.การขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ ข.5) ดาวน์โหลด
04/10/2016 152.การขอทำการเจาะกดหรือตอกเสาเข็มเพื่อทำการทดสอบ ที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลด
04/10/2016 151.การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (แบบ ข.7) ดาวน์โหลด
04/10/2016 150.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ กทม.4) ดาวน์โหลด
04/10/2016 149.การขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร (แบบ ขร.1) ดาวน์โหลด
04/10/2016 148.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1) ดาวน์โหลด
03/10/2016 147.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.2) ดาวน์โหลด
03/10/2016 146.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น (แบบ ข.4) ดาวน์โหลด
03/10/2016 145.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.3) ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 2