Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คู่มือฝ่ายทะเบียน

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
30/11/2016 135.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ไม่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง ดาวน์โหลด
30/11/2016 134.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของของบิดามารดาของเจ้าของประวัติ จากสัญชาติอื่น หร... ดาวน์โหลด
30/11/2016 133.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติจากสัญชาติไทย หรือจากไม่มีสัญชาติ... ดาวน์โหลด
30/11/2016 132.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ไม่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีมีเอกสารราชการมาแสดง ดาวน์โหลด
30/11/2016 131.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรที่เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติ จากสัญชาติอื่นหรือไม่มีสัญชาติ ... ดาวน์โหลด
30/11/2016 130.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ ดาวน์โหลด
30/11/2016 129.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีบุคคลในทะเบียนบ้านตาย แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานการตา... ดาวน์โหลด
30/11/2016 128.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีบุคคลในทะเบียนบ้านตายแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน โดยมีหลักฐานการตาย ดาวน์โหลด
30/11/2016 127.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีบุคคลมีชื่อซ้ำในทะเบียนบ้านเกินกว่า 1 แห่ง ดาวน์โหลด
30/11/2016 126.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีคำสั่งศาลให้เป็นคนสาบสูญ ดาวน์โหลด
30/11/2016 125.การแจ้งการตาย กรณีคนที่ตายในท้องที่สำนักทะเบียนอื่น ดาวน์โหลด
30/11/2016 124.การแจ้งการตาย กรณีมีการตายและไม่ทราบว่าคนตายเป็นใคร ดาวน์โหลด
30/11/2016 123.การแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อได้ว่ามีการตายแต่ยังไม่พบศพ ดาวน์โหลด
30/11/2016 122.การแจ้งการตายของคนตายในท้องที่สำนักทะเบียน ดาวน์โหลด
30/11/2016 121.การแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (เกิดท้องที่สำนักทะเบียนอื่น) ดาวน์โหลด
30/11/2016 120.การแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (เกิดในท้องที่สำนักทะเบียน) ดาวน์โหลด
30/11/2016 119.การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลด
30/11/2016 118.การแจ้งเกิดเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้ง ดาวน์โหลด
30/11/2016 117.การแจ้งเกิดเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งซึ่งอยู่ในการอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายโดยมี... ดาวน์โหลด
30/11/2016 116.การแจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา (เกิดท้องที่สำนักทะเบียนอื่น) ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 6