Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายการคลัง

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
23/02/2017 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาซื้อ) ดาวน์โหลด
23/02/2017 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง) ดาวน์โหลด
23/02/2017 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซองงานประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) ดาวน์โหลด
23/02/2017 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซองการจ้าง) ดาวน์โหลด
23/02/2017 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซองการซื้อ) ดาวน์โหลด
10/11/2015 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า) ดาวน์โหลด
10/11/2015 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซองงานประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) ดาวน์โหลด
10/11/2015 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า) ดาวน์โหลด
10/11/2015 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน) ดาวน์โหลด
10/11/2015 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซองงานประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) ดาวน์โหลด
10/11/2015 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าจ้างที่ปรึกษาล่วงหน้า) ดาวน์โหลด
10/11/2015 ใบมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
10/11/2015 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าจ้างก่อนการตรวจรับ) ดาวน์โหลด
10/11/2015 ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด
10/11/2015 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา) ดาวน์โหลด
10/11/2015 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุก่อนการตรวจรับ) ดาวน์โหลด
10/11/2015 บันทึกการส่งและรับมอบเงิน ดาวน์โหลด
06/11/2015 ใบรับรองการจ่ายเงิน ดาวน์โหลด
21/07/2015 หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1