Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

บริการกำจัดสิ่งปฏิกูล

ประชาชนผู้ใช้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลจะแจ้งความจำนงด้วยตนเองที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  หรือโทรศัพท์แจ้งที่หมายเลข  02 5407175  ทุกวัน  อัตราค่าธรรมเนียมบริการสูบสิ่งปฏิกูล ลูกบาศก์เมตรละ 250 บาท